So much to do, so little time!

English Version further Down the page

bilde13

De  siste dagene har jeg hatt litt ekstra tid da jeg har måtte være hjemme med ett sykt barn. Så jeg prøvde å sette opp en liten oversikt over hva jeg hadde på planen fremover. Den oversikten ble ganske full helt frem til september i år :O Så det stemmer nok det min noen ganger frustrerte samboer sier: “Du må prøve alt du, må du ikke? “.

Vel min blogg handler i bunn og grunn om mitt hovedmål. Nemlig Sumo VM i Taiwan. Er det en ting jeg virkelig vil klare i år så er det akkurat det!  Men underveis er det mange dager å fylle med trening og andre opplevelser som forbereder meg til dette. Disse vil jeg også dele med dere.

Det er en liten plan i det hele. Jeg har alltid hatt litt problemer med nerver under konkurranser og litt ellers i hverdagen, usikkerhet rett og slett. En dag bestemte jeg meg for at nok er nok. Jeg ville ikke lenger at nerver skulle sette begrensninger for hva jeg skulle gjøre og oppleve. Jeg har jo to barn også som jeg vil skal oppleve så mye de kan! Jeg må være ett positivt forbilde. Så hvordan løste jeg dette??  Jo jeg bet tennene sammen og begynte å si ja. Si ja til å utfordre meg selv. Det var vanskelig i starten, men med tiden ble det lettere og lettere. Og for hver eneste gang jeg gjennomfører noe jeg ikke tror jeg vil klare blir jeg tøffere og litt mer fornøyd med  meg selv 😉 Hva er vel å bryte en 30 sek. kamp i forhold til å løpe 8,6km i ulent terreng?? Det setter ting litt i perspektiv og gir meg selvtilliten til å gå opp i den ringen.

Så hvordan vil jeg oppsummere dette? Jo etter at jeg begynte å tenke på denne måten har jeg sett så mange nye steder, gjør noe gøy nesten hver eneste dag, møtt masse nye mennesker (Og fått gode venner), opplevd spennende ting , blitt sterkere og sunnere…… Og for ikke å glemme har barn som har tro på seg selv og gleder seg til å utforske verden!

Så prøv å si JA til så mye som mulig, til slutt blir det en vane 🙂

Hva med å utfordre dine venner til å si mer ja?? Del dette innlegget, kanskje noen kjenner seg igjen å endrer nettopp sin tankegang i dag!

ENGLISH

The last few days I’ve had some extra time when I had to stay home with a sick child. So I tried to set up a small list of what I had planned for the Next months. The plan was pretty full until September this year: O So it is true what my sometimes frustrated boyfriend says, “You have to try everything , don`t you? .

Well my blog is basically about my main goal. The World Sumo Championship in Taiwan. Is there one thing I really want to do this year that’s exactly it! But along the way there are many days to fill with training and other experiences that prepare me for this. These I also want share with you.

There is a small plan in it all. I have always had some problems with nerves during competitions and  else in life, uncertainty simply. One day I decided that enough is enough. I would no longer let nerves  put limits on what I should do and experience. I have two children as well that I want to experience as much as they can! I must be a positive role model. So how did I do this?I gritted my teeth and started to say yes. Say yes to challenge myself. It was hard at first, but with time it became easier and easier. And every time I implement something I do not think I would do I become tougher and a little more happy with myself😉 If I can Run 8.6 km in rough terrain I certainly can wrestle a 30 sek match! It puts things in perspective and gives me the confidence to go into the ring.

So how would I summarize this? Well after I started thinking this way, I have seen so many new places, have fun almost every day, met lots of new people (and made ​​good friends) have experienced exciting things become stronger and healthier …… And not forgetting have children who believe in themselves and are looking forward to exploring the world!

So try to say YES as much as possible, eventually it becomes a habit 🙂

Why not challenge your friends to say yes more often?? Share this post, maybe someone read it and changes their thinking  today!

 

 

 

3 thoughts on “So much to do, so little time!

  • Excellent post, Linda. The children’s eyes are wide open to a world of possibilities. We, as adults, have to make sure that we don’t close them. Say yes and explore new places and ideas!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s