Lister

English version further down the page

liste1

Da er det offesielt kun en uke til barna starter på skolen igjen,og  mellom jobb,trening, matlaging og lekser  er det så mye som kan bli glemt.  Så hvordan har jeg løst dette problemet?

LISTER

Jeg elsker lister, og er helt avhengig av dem. I en eller annen form har jeg skrevet lister så lenge jeg kan huske. Så hver søndag setter jeg meg ned, lager og oppdaterer de 5 viktigste listene:

  • Matplan (1 uke av gangen)
  • Aktivitetsplan for hele familien ( 1 mnd av gangen)
  • Rengjøringsplan ( fast hele året)
  • Handleliste (1 uke av gangen.)
  • Huskeliste (bursdagsgaver,klær m.m)( 1 uke av gangen)

På denne måten er jeg sikker på at alt blir gjort og til riktig tidspunkt.  Ja, jeg blir litt mobbet! Og blir ofte bedt om å gå å skrive en liste hvis jeg har ett problem..ha ha ha 😉 Så siden det blir så mye latter ut av dette så bestemte jeg meg for å undersøke litt om hvorfor jeg gjør det……

PROBLEMLØSNINGSMASKINEN

Eller hjernen som den kalles har den unike egenskapen at den kan løse de største problemene hvis den bare får rom til det. Jeg skal fokusere på korttidsminnet. For det er det jeg bruker når jeg skal huske på alt som skal gjøres.

Korttidsminnet har begrenset kapasitet. Så når hodet ditt allerede er  fullt av ting som skal huskes og det stadig kommer inn nytt vil noe til slutt ramle ut og bli glemt. Så ved å skrive ting ned rydder du opp i hode og det blir enklere å tenke klart.

Så enkelt genialt…. kanskje det blir slutt på mobbingen nå 😉 Jeg anbefaler deg i hvertfall å prøve hvis du vet du har en hektisk uke i vente……

Så kanskje det ikke er en så dum  idè ?

ENGLISH;

Then it officially, only one week to the children starts school again, and between work, exercise, cooking and homework is so much that can be forgotten. So how do I resolve this problem?

LISTS

I love lists, and I`m totally dependent on them. In one form or another, I have written lists as long as I can remember. So every Sunday I sit downand update the 5 main lists:
◾Foodplan (1 week at a time)
◾Activityplan for the whole family (one month at a time)
◾Cleaningplan (solid all year)
◾Shoppinglist (1 week of time.)
◾”Remember” list (birthday gifts, clothes etc.) (one week at a time)

In this way I am sure that everything is done at the right time. Yes I’m being a bit bullied! And are often asked to write a list if I have a problem..ha ha ha😉 So since there were so much laughing about this  I decided to investigate a little bit about why I do it ……

PROBLEM SOLVING MACHINE

Or the brain as it is called has the unique property that it can solve the major problems if it only gets a little room for it. I will focus on short-term memory. For that is what I use when I try to  remember everything that should be done.

Short-term memory has a limited capacity. So when your head is already full of things to be remembered,will what ever new information that comes in make something  eventually fall out and be forgotten. So by writing things down,you  clean up the head and it becomes easier to think clearly.

So simply brilliant. Perhaps an end to bullying now😉 I recommend you at least try if you know you have a busy week in store ……

So maybe it’s not such a silly idea ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s