Fra 1 mil til halvmaraton på 8 uker??

English version further down the page

Jeg har kastet meg ut i det igjen! men denne gangen er jeg faktisk litt usikker på hvordan det vil gå…. Mye mulig det går akkurat med mye flaks og medgang.

turlinda2

KLAR FOR HALVMARATON PÅ 8 UKER

Jeg fikk ett tips  for de som føler at de ikke har fått tynet nok ut av sesongen. Da har du fortsatt en mulighet. Jessheim vintermaraton går av stabelen 16. November. Jeg kastet meg på muligheten. Med ett treningsprogam på nøyaktig 8 uker , og 8 uker til start skulle det teoretisk sett gå akkurat….. Vel jeg tar en sjangs jeg… nesten mest for å se hvor fort man kan klare å komme i form. Dette blir gøy!! Jeg har allerede kommet meg gjennom uke 1.


Starter alltid med 5 min. oppvarming og avslutter med 5 min. rolig jogging. UKE 1:

 1. 5 kilometer
 2. 5 kilometer
 3. 5 kilometer
 4. 10 kilometer

UKE 2:

 1. 5 kilometer
 2. 5 kilometer
 3. 5 kilometer
 4. 11 kilometer

Hvis du vil se hele trenings opplegget kan du gå inn her.

MITT MÅL

Det må jo være å komme gjennom  treningsopplegget uten skader, ved siden av min vanlige treningsplan. Det vil si at jeg blir nødt for å lære meg mer om restitusjon og passe på å spise korrekt til alle måltider. Og sist men ikke minst må jeg arbeide med korrekt løpe teknikk og energi fordeling. og helt til slutt: GJENNOMFØRE løpet.

ENGLISH:

I threw myself into it again! But this time I’m actually a bit unsure how it will go . if I reach my goal  it is  with a lot of luck.

READY FOR HALF MARATHON IN 8 WEEKS

Jessheim winter marathon takes place on 16 November. I threw myself at the opportunity. With a training plan for  exactly 8 weeks ,and 8 weeks to start I would theoretically reach my goal just in time .. Well I`m taking a shot now   mostly to see how fast you can  get in to  shape. This will be fun !! I’ve already made my way through week 1.

WEEK 1:

1:5 km

2:5 km

3:5 km

4:10 km

WEEK 2:

1:5 km

2:5 km

3:5 km

4:11 km

To view the complete training program you can go here.

MY GOAL

My goal is to get through the training program without any injouries, next to my regular workout plan. This means that I will have to learn more about rest and restituation. Eat properly at all meals. And last but not least, I must work with proper running technique and energy distribution. and at the very end: COMPLETE the  race.

Alle kan faktisk klare det….

English version further down the page

(sponsede produkter og adlinks)

I går var det 2,7 KM og 400 høydemeter som var utfordringen. Oslos bratteste går under mottoet : ” utfodringen alle kan klare” , og det stemmer faktisk…..

PÅ STARTSSTREKEN

startsstreken

Fra første sekund var det godt humør og morsomme innslag som gjorde de nervøse minuttene før start en lek. Her var det deltagere i absolutt alle aldere og form. Vi varmet opp med å gå ned hele løypen, og fikk på den måten en god oversikt hva vi skulle igjennom.

Jeg kan ikke juge å si at det er en enkel løype, for bratt er det absolutt! Men den blir så tung og vanskelig som du selv gjør den til, her har du muligheten til å starte i trim klassen og bruke akkurat den tiden du trenger.

OVER MÅLSTREKEN

Å jaggu kom jeg over enda en målstrek! Like deilig følelse hver gang. Jeg slo mitt eget mål med 2 minutter ,og kom inn 7 min etter patrik (veldig fornøyd med det!), men hadde nok muligheten til å skrelle av mer på den tiden.  Kjedelig det når du kommer i mål med følelsen av å ha mer å gi.

Heldigvis er det kun 1 år til neste gang. Da kjenner jeg løypa og kan virkelig begynne å snakke slutttid 😉 … Da skal vi se om vi ikke stiller ett helt team. Klingende team navn og ivrige medlemmer har allerede meldt seg  😉

utsiktwyller

TESTING

Uansett mål og resultat var dette en super måte å teste ut våre Nye Vivobarefoot trail freak sko  før Viking challenge 2015 ( vi er allerede påmeldt!).  Trail freak er en  litt grovere modell spesielt tilpasset bruk i terreng. Godt grep og naturlig bevegelse uansett underlag. Wyllerløypa bød på både store steiner, grus og sleip leire. Vi hadde godt grep både oppover og nedover. Med tanke på at Viking challenge går opp til Gaustadtoppen er det ett ganske viktig kriterie ved valg av sko. Her kan du lese om hvordan Viking challenge 2014 gikk.

Du kan lese mer og se flere trail freak modeller hos flexfit.no.

ENGLISH:

Yesterday the challenge was 2.7 KM uphill . Oslo’s steepest runs under the motto: “¨The challenge  anyone can do,” and it’s so true ..

ON THE STARTING LINE

From the first second it was good humor and fun touches that made the nervous minutes before starting a game. There were participants of all ages. We warmed up going down the entire course, and got a good overview of what we were going through later.

I can not lie and say that it is an easy trail, steep it certainly is! But it is so heavy and hard as you make it, here you have the opportunity to use exactly the time you need.

ACROSS THE FINISH LINE

I made it past another finish line ! Equallygreat  feeling every time. I beat my own goal with 2 minutes and 7 min after patrik (very happy with that!), But I probably could have peeled off more  time. Boring when you get finish with the feeling of having more to give.

Fortunately, it is  only one year to  next time. Now  I know the track and can really do my best;)

TESTING

Whatever goals and performance, this was a great way to test out our new Vivobarefoot trail freak shoes  before the Viking Challenge 2015 . Trail freak is a bit coarser model especially adapted for use in terrain. Good grip and natural motion whatever the surface. Wyllerløypa offered both large rocks, gravel and slick mud. We had good grip both upwards and downwards. Given that the Viking challenge goes up to Gaustadtoppen there is one rather important criterion when choosing shoes.

Here you can read about how the Viking Challenge 2014 went.

You can read more and see more trail freak models with flexfit.no.

Blir det blod,svette eller tårer???

English version further down the page

(sponsede produkter)

Hvis det skal bli noe blod må det være fordi, sloss kjemper som vi er, blir uenige…. men svette og tårer skal du ikke se bort fra at det blir en del av. Jeg og Patrik er klare for Oslos bratteste…… I strålende vær!!!

LØPER BRATTESTE “BARBEINT”

bareparMed våre nye vivobarefoot trail freak (adlink) er vi nå klare til å jobbe oss opp Wyllerløypa og opp til Tryvannstårnet. Jeg som har vært så optimistisk hele veien siden den dagen vi meldte oss på. Men nå har de jammen klart å skremme meg….. der av forventningen om svette OG tårer.  Men dette er bare enda en utfordring, ett mål og ett hinder å jobbe seg gjennom. JEG ER KLAR!!

LØYPA

Her er en oversikt over løypen vi skal komme oss gjennom i dag:

Løype

Oppdateringer om hvordan det gikk kommer I løpet av dagen/ morgendagen vet du!

Wish me luck!!

ENGLISH:

If there is to be any blood iy must be because, fighter as we are will have a disagreement . but sweat and tears I guess it will be a lot of. I and  Patrik is ready for Oslo’s steepest …… In glorious weather !!!

RUNNING STEEPEST “BAREFOOT”

With  our new vivobarefoot trail freak we are now ready to work our way up Wyllerløypa and up to Tyvanns Tower. I who have been so optimistic all the way since the day we signed on. but now the boy managed to scare me … that’s why expectation of sweat and tears . But this is the just yet another challenge, a goal and a obstacle to work through. I AM READY !!

TRAIL

Here is an overview of the course we will get through today:
I will keep you updated!

Wish me luck !!

Kjernemusklaturtest … her kommer det

English version further down the page

Akkurat du er sikkert super sterk!? Men innerst inne kan det alikevel skjule seg noen svakere muskler som du klarer å gjemme bak de sterke armene og bena dine….. Men her kommer en liten test. Ta den i dag og bevis til alle hvor sterk du er 🙂 Jeg heier på deg!

TESTEN

Testen består av tre øvelser og en normalverdi tid  for menn og kvinner (kilde: Lillestrøm  kiropraktor klinikk). Jeg skal vise deg de tre øvelsene. Dra med deg en venn og noter hverandres tider.

Her kan du lese litt mer om hvorfor coretrening er så viktig for meg.

ØVELSER

kjerne

Sideplanken – normalverdi menn: 95 sek.  kvinner: 74 sek.

Klassisk sideplanke: Pass på å stive av skulderen. Trekk halsen litt vekk fra skulderen, la andre armen ligge strak langskroppen. Kun en arm og føttene skal røre underlaget. Få din tidtaker til å passe på at du holder kroppen rett hele tiden og ikke synker ned i en U, da blir tiden stoppet 😉 HUSK! ta både venstre og høyre side.

Rygghev – normalverdi: 146 sek kvinner: 189 sek

Pass på å holde ryggen strak hele tiden. Hvis du begynner å synke og ikke kommer deg opp i korrekt stilling igjen stopper klokken.

1

Mage –  Normalverdi menn: 134 sek  kvinner: 136 sek

Pass på å holde vinkelen hele tiden. Få gjerne noen til å sitte på føttene dine, det vil gjøre øvelsen mer stabil.

RESULTAT

Så hvordan gikk det? Jeg håper jo du knuste normalverditiden 🙂 Hvis ikke så har du jo fått ett mål å jobbe mot. Begynn å trene din kjernemusklatur i dag og test deg selv igjen om 6 uker. Husk å sjekke status med jevne mellomrom også etter at du har nådd ditt mål.

HVORDAN TRENE

Hvis du trenger  tips og råd om hvordan trene dette området så sender du meg en mail på : lindapano@hotmail.no  eller kontakter meg på facebook.Treningsprogram vil også bli lagt ut på bloggen i løpet av neste uke.

Hvis du kjenner noen som har godt av å ta denne testen så del gjerne!

VÆR FORSIKTIG

Husk at disse tidene er veiledende. Har du skader og smerter ta gjerne kontakt med legen din før du begynner.

ENGLISH:

You are certainly super strong !? But basically you can nevertheless be hiding some weaker muscles that you are able to hide behind those strong arms and legs .. But here’s a little test. Take it today and prove to everyone how strong you are 🙂 I’m rooting for you!

TEST

The test consists of three exercises and a normal time  for men and women (source: Lillestrøm chiropractor clinic). I‘ll show you the  three exercises. Bring  a friend and record each other’s timeresultes.

EXERCISES

Sideplank  Normaltime men: 95 sec. Women: 74 sec.
Classic sideplank: stiffen of the shoulder. Pull the neck slightly away from the shoulder, let the other arm ly straight along  the body. Only one arm and feet should touch the ground. Get your timer to ensure that you keep your body straight at all times and not sink into a U, then the time will be stopped😉 REMEMBER! take both the left and right side.

Back -normaltime Men: 146 Women sec 189 sec
Be sure to keep your back straight at all times. If you start to fall and don`t get up in the correct position again the clock will stop.
Stomach average time Men: 134 Women sec 136 sec
Be sure to keep the angle all the time. Get  someone to sit at your feet, it will make the exercise more stable.

RESULTS

So how did it go? I hope you smashed the normaltime 🙂 If not then you have  a goal to work towards. Begin to train your core today and test yourself again in about 6 weeks. Remember to check the status periodically even after you have reached your goal.

HOW TO TRAIN

If you need tips and advice on how to train this area so please send me an email to: lindapano@hotmail.no or contact me on facebook.

Training will also be posted on the blog during the next week.

BE CAREFUL

Remember that these times are guidelines. if you have any injurys or pain please consult your doctor before beginning.

Zoodles!!

English version further down the page

Jeg har fått ett nytt leketøy! Matlaging er en stor del av hverdagen, og det skal det jo også være. Sunn mat og planlegging tar litt tid. Derfor er det gøy når du kommer over noe nytt (.. for meg  i hvertfall 😉 )

JULIENNE SKRELLER

julienne1juliene2JULIENNE SKRELLER 99,- kan bestilles av meg på mail: lindapano@hotmail.no. Leveres i Orange og grønn.

Denne praktiske julienne skrelleren gir deg muligheten til å gjøre en squash og en agurk, for bare nevne noen, om til noe friskt og godt!

ZOODELS

Hvordan lage nuddler av en squash?

skrellerFor 2 personer trenger du en stor squash. Skrell den med julienne skrelleren. Kok opp ca. 1,5 l. vann med en stor klype salt.

skrelle2

Skyv kjelen til side og la zoodlene trekke ett par minutter.

skrelle3skrelle4

La de renne av i ett dørslag. Krydre de gjerne med hvitløk og andre urte, og server sammen med det du ønsker. ett alternative til pasta og nuddler.

Skrelleren har to sider. Finn frem en agurk og lag en  deilig frisk tørsteslukker.

agurkvann

ENGLISH:

I‘ve got a new toy! Cooking is a big part of life and it should be . Healthy eating and planning takes time. Therefore, it is fun when you come across something new (.. for me at least;))

JULIENNE PEELER

JULIENNE PEELER 99, can be bought by me on mail: lindapano@hotmail.no. Available in Orange and Green.

This handy julienne peel h gives you the opportunity to make a zucchini and a cucumber, just to mention a few, into something fresh and good!

ZOODELS

How to make nuddle out of a zucchini?

For two people you need a large squash. Peel it with julienne peeler. Boil about 1.5 l. Water with a large pinch of salt.

Slide the pan aside and let the  Zoodles cooke a few minutes.

Let them drain . Season the  with garlic and other herbs, and serve with whatever you want. A great  alternative to pasta and nuddles.

Peel he has two sides. Take a cucumber and make a delicious fresh thirst quencher.

 

Kastet begrensinger og negative tanker etter målgang!

English version further down the page

(Sponsede produkter)

Enda ett fantastisk arrangement er krysset av lista. Jeg fullførte det jeg skulle, og overrasket meg selv….. Ingenting er vel bedre enn det?I går var min aller første gang som deltager under Oslo maraton. Ikke på de to lengste distansene, men  1 mil,  også kalt “10 for grete” . Etter 32 år er det vel  nå på tide å slutte å la negative tanker sette begrensninger?!

OslomaratonVIVOBAREFOOT EVO / Se flere modeller hos www.flexfit.no (adlink)

MITT MÅL

Jeg hadde faktisk flere mål denne gangen, både fysisk,psykisk og teknisk:

 1. Fysisk: Arbeide med fordeling av krefter og jevnt tempo gjennom hele løpet.
 2. Teknisk: Jeg begynte å løpe med barfotsko i våres og er fortsatt i en prosess hvor jeg lærer å bruke disse. Dette ble min første gang på kun asfalt.
 3. Psykisk: har du lagt merke til at jeg alltid har min “personlige assisten” /samboer med meg? Denne gangen gjorde jeg alt helt alene!!

SÅ HVORDAN GIKK DET DA?

Vel tiden var ikke det viktigste for meg denne gangen. Dagen før start sto jeg mellom to valg…… dette var tross alt 1 mil på hard asfalt og brostein! Skulle jeg løpe i mine Vivobarefoot sko eller ty til mine gamle fulldempede adidas sko?

Jeg tok en sjangs jeg …og nok en gang ble jeg overbesvist om at barfot trenden ikke er noe tilfeldighet. Jeg kom meg gjennom relativt  lett, og på dette tidspunktet er jeg helt overbevist om at det er en av grunnene til at jeg gjennomførte uten å kjenne noe smerter i ryggen (for dere som husker mitt forrige innlegg).

Jeg syns ikke det tok så lang tid å lære å løpe i disse skoene, for det er en litt anderledes teknikk helt klart……ser litt ut som du flyr bortover, og det kjennes litt sånn ut også. Men for en nybegynner som meg gjelder det å senke farten litt  når kreftene begynner å tømmes, og dobbelt sjekke teknikken.

Alikevel gjennomførte jeg i ett jevnt tempo kun ca. 30 sek forskjell på dårligste og beste km , og t.o.m 4 minutter raskere enn hva jeg selv haddde tippet på forhånd. Så nå  gjelder det  å øve på teknikken til den sitter helt naturlig i kroppen , og til neste år er jeg tilbake for å fullføre en halv maraton!!

 

NEGATIVE TANKER

Jeg gjentar meg selv  til det uendelige….. Jeg er ingen løper!! men nå har jeg gjennomført flere løp, og det går raskere  for hver gang. Kanskje det er på tide å slutte å være så negativ og begynne å tro litt på seg selv?  Noen ganger merker man kanskje ikke at man setter  begrensninger for  seg selv med negative tanker før noen gjør deg oppmerksom på det!

Vel med litt teknikk trening kanskje det blir enda bedre?! Jeg burde i hvertfall ha noen løpe gener 🙂

50%  av mine gener kommer fra personen som står som nr 2 på pallen. Min mor i sine glans dager ( … er det lov til å si det uten at hun blir sur??….)

mamma4

mamma2

mamma3mamma1

ENGLISH:

Yet another amazing event to cross  of the list. I finished what I aimed for , and surprised myself .. Nothing could be better than that? Yesterday was my very first time as a participant in the Oslo Marathon. Not In the two longest distances, but  1 mile, also called 10 for Gretel“.

MY GOAL

I actually had more goals this time, both physically, mentally, and technical:
1. Working with the distribution of powers and steady pace throughout the race.
2.I started running with barefoot shoes this spring and is still in the process of  learning how to use them. This was my first time at only asphalt.
3. Have you noticed that I always have my “personal assistant” 😉  with me? This time I did everything alone !!

SO HOW DID IT GO?

Well the time was not the most important thing for me this time. The day before the start, I stood between two choices …… this was after all a 1 mil on the hard asphalt and cobblestones! Should I run with  my Vivobarefoot shoes or resort to my old adidas shoes?

I took a shot … and I  was once again  I convinced that  the barefoot trend is no coincidence. I got through relatively effortlessly, and at this point I’m convinced that it’s one of the reasons I conducted without feeling any back pains.

I do not think it took so long for me  to learn  how to run in these shoes, it‘s a little different technique clearly …… looks a bit like you’re flying, and it feels a little like that too. But for a beginner like me it is important to slow down a bit when the ¨ energy is getting lower and double-checking your  technique.

Yet I conducted in a steady pace only about 30 seconds difference between worst and best km, and up to 4 minutes better  than I expected . So I will  practice the technique until it is completely natural for my  body, and next year I’m back to complete a half marathon !!

NEGATIVE THOUGHTS

I repeat myself endlessly .. I’m no runner !! but now I have completed several races, and it goes faster each time. Maybe it‘s time to stop being so negative? Sometimes  you might not see that you  set limits for yourself with negative thoughts before someone makes you aware of it!

Well with a little technique training maybe my running gets even better ?! I should At least have some runners genes 🙂

50% of my genes come from the person who is  No. 2 on the podium. My mother in her best days (… Is it  allowed to say that with out  her getting mad  ?? 😉  …).

…..også fikk jeg som fortjent…..

English version further down the page

(Sponsede produkter)

Hele vinteren og våren brukte jeg på å kvitte meg med en vond rygg. Det som virkelig gjorde en forskjell var å styrke min core-musklatur. Det ble så bra at jeg begynte å sluntre unna. Så det endte som det måtte, og nå fikk jeg som fortjent….. to dager før Oslo maraton og 1 uke før Oslos bratteste!

CORE TRENING

Jeg er sikker på at av de jeg kjenner med vond rygg vil 2 av 3 blitt bedre med core-trening.  Hadde jeg vært din personlige trener ville det vært det absolutt første jeg ville testet og terpet på. Selv om du er sterk og godt trent kan du faktisk ha en svak kjernemusklatur…. det gjør det faktisk bare enda enklere å skjule, ved å kompansere med andre muskler helt til den dagen det går galt.

Spesielt til dere som har vært gravide er det super viktig å ta tak i disse musklene! Har du ikke gjort det spiller det ingen rolle om det er 2,5 eller 10 år siden. Begynn i dag!

Det er ikke til å legge under en stol at det kan være  en utrolig kjedelig og langtekkelig treningsform….. Og nettopp! Det er grunnen til at jeg gikk på en smell på onsdag….

HVA SKAL MAN SI…..

Jeg har ikke trent kjernemusklaturen ordentlig siden før sommeren. Jeg har jo trent mye annen styrke. Men de øvelsene som virkelig går i dybden og river tak i det innerste av muskelvev har dessverre blitt liggende på hyllen.

Ryggen har skurret litt , og på onsdagens sumo trening… var det ikke mer enn ett lite feil løft som skulle til.

HVA GJØR MAN NÅR SKADEN ER SKJEDD?

kiro

Som sagt har jeg to travel helger foran meg. Så her gjelder det å komme raskt i form. Mitt tips til deg:

 •   I en akutt situasjon eller hatt vondt over lengere tid er : kontakt en kiropraktor! Det har vært min reddning.
 • Hjemme vedlikehold: Rumbleroller og rumbleroller beasties hjelper meg å massere og øke blodsirkulasjonen i stramme og såre muskler når jeg er hjemme. Du kan lese mer om de her.
 • Forebyggende: Husk å legge inn core trening i dine styrkeøkter eller ta noen øvelser foran tvn på kvelden. Det kan også hjelpe deg med bedre teknikk og økning i alle dine andre øvelser.

KLAR FOR HELGEN

Ja jeg er faktisk klar for helgen! Etter litt knekking, rulling og ett par gå turer i går er jeg faktisk oppe og klar til å løpe. Litt sammenbiting av tenner må man regne med…. men det er fortsatt ikke vondere en å få seg en skikkelig hard hanske i ansiktet så det tåler jeg 😉

fritid

Ikke så vondt at det ikke er godt for noe! Litt rolig tid gir rom for litt kreativitet og maling.

ENGLISH:

Throughout the winter and spring worked with my corestrenght  to get rid of a sore back. It really made a difference. It was so good that I started skip the core exsersises. So it ended as it had to, and now I got what I deserved .. two days before the Oslo Marathon and 1 week before Oslo’s steepest!

CORE TRAINING

I‘m sure  all of the ones I know with back pain would 2 of 3 improved with core training. If I was  your personal trainer I would be the absolute first thing I‘d tested and rehearsed on. Even if you are strong and well trained you may actually have a weak core . it makes it only even easier to hide, by compensating with other muscles until the day it goes wrong.

It is not to lay under a chair that it can be an incredibly boring and tedious exercise form .. And precisely! That’s why I went wrong  on Wednesday .

WHAT TO SAY ..

I have not trained my core properly since before the summer. I‘ve trained a lot of different strength. But the exercises that really go in depth and  reach the innermost of muscle tissue has unfortunately been left on the shelf.

…and on Wednesday’s sumo training … it was no more than a small wrong lift that  was needed.

WHAT TO DO  WHEN THE DAMAGES IS DONE?

As said earlier I have two busy weekends ahead of me. So here it is important to get in shape. My tip to you:
In an emergency situation or pain over a longer time is: consult a chiropractor! It has been my rescue!
Home maintenance: Rumble Roller and Rumble roles beasties helps me to massage and improve circulation in tight and sore muscles when I’m home. You can read more about the rollers  here.
Prevention: Remember to add core strength training in your workouts or take some exercises in front of the  tv evening. It can also help you improve technique and increase your strength in  all your other exercises.

READY FOR THE WEEKEND

Yes I am actually ready for the weekend! After some bending, rolling and some walking, I’m actually up and ready to run. Some pain  is to be expected . but it is still not more painful than to get a real hard glove in the face so I  will be OK 😉

Not so bad that it is`nt good for something! A little quiet time allows for some creativity and paint. Time make  some more paintings of my favorite animal.