Kjernemusklaturtest … her kommer det

English version further down the page

Akkurat du er sikkert super sterk!? Men innerst inne kan det alikevel skjule seg noen svakere muskler som du klarer å gjemme bak de sterke armene og bena dine….. Men her kommer en liten test. Ta den i dag og bevis til alle hvor sterk du er 🙂 Jeg heier på deg!

TESTEN

Testen består av tre øvelser og en normalverdi tid  for menn og kvinner (kilde: Lillestrøm  kiropraktor klinikk). Jeg skal vise deg de tre øvelsene. Dra med deg en venn og noter hverandres tider.

Her kan du lese litt mer om hvorfor coretrening er så viktig for meg.

ØVELSER

kjerne

Sideplanken – normalverdi menn: 95 sek.  kvinner: 74 sek.

Klassisk sideplanke: Pass på å stive av skulderen. Trekk halsen litt vekk fra skulderen, la andre armen ligge strak langskroppen. Kun en arm og føttene skal røre underlaget. Få din tidtaker til å passe på at du holder kroppen rett hele tiden og ikke synker ned i en U, da blir tiden stoppet 😉 HUSK! ta både venstre og høyre side.

Rygghev – normalverdi: 146 sek kvinner: 189 sek

Pass på å holde ryggen strak hele tiden. Hvis du begynner å synke og ikke kommer deg opp i korrekt stilling igjen stopper klokken.

1

Mage –  Normalverdi menn: 134 sek  kvinner: 136 sek

Pass på å holde vinkelen hele tiden. Få gjerne noen til å sitte på føttene dine, det vil gjøre øvelsen mer stabil.

RESULTAT

Så hvordan gikk det? Jeg håper jo du knuste normalverditiden 🙂 Hvis ikke så har du jo fått ett mål å jobbe mot. Begynn å trene din kjernemusklatur i dag og test deg selv igjen om 6 uker. Husk å sjekke status med jevne mellomrom også etter at du har nådd ditt mål.

HVORDAN TRENE

Hvis du trenger  tips og råd om hvordan trene dette området så sender du meg en mail på : lindapano@hotmail.no  eller kontakter meg på facebook.Treningsprogram vil også bli lagt ut på bloggen i løpet av neste uke.

Hvis du kjenner noen som har godt av å ta denne testen så del gjerne!

VÆR FORSIKTIG

Husk at disse tidene er veiledende. Har du skader og smerter ta gjerne kontakt med legen din før du begynner.

ENGLISH:

You are certainly super strong !? But basically you can nevertheless be hiding some weaker muscles that you are able to hide behind those strong arms and legs .. But here’s a little test. Take it today and prove to everyone how strong you are 🙂 I’m rooting for you!

TEST

The test consists of three exercises and a normal time  for men and women (source: Lillestrøm chiropractor clinic). I‘ll show you the  three exercises. Bring  a friend and record each other’s timeresultes.

EXERCISES

Sideplank  Normaltime men: 95 sec. Women: 74 sec.
Classic sideplank: stiffen of the shoulder. Pull the neck slightly away from the shoulder, let the other arm ly straight along  the body. Only one arm and feet should touch the ground. Get your timer to ensure that you keep your body straight at all times and not sink into a U, then the time will be stopped😉 REMEMBER! take both the left and right side.

Back -normaltime Men: 146 Women sec 189 sec
Be sure to keep your back straight at all times. If you start to fall and don`t get up in the correct position again the clock will stop.
Stomach average time Men: 134 Women sec 136 sec
Be sure to keep the angle all the time. Get  someone to sit at your feet, it will make the exercise more stable.

RESULTS

So how did it go? I hope you smashed the normaltime 🙂 If not then you have  a goal to work towards. Begin to train your core today and test yourself again in about 6 weeks. Remember to check the status periodically even after you have reached your goal.

HOW TO TRAIN

If you need tips and advice on how to train this area so please send me an email to: lindapano@hotmail.no or contact me on facebook.

Training will also be posted on the blog during the next week.

BE CAREFUL

Remember that these times are guidelines. if you have any injurys or pain please consult your doctor before beginning.

One thought on “Kjernemusklaturtest … her kommer det

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s