En jævlig big deal!

English version further down the page

Tenk at en person,ene og alene kan ha så stor innvirkning på hvordan mitt år og min hverdag skal bli. Endre alle planer, og være en så stor kilde til frustrasjon. 

 

EN “BIG DEAL”

Vi har en 11 åring, og det er en jævlig big deal. Uten å utlevere for mye må jeg fortelle at han får meg  sint, redd, frustrert. Gir meg lyst til å gråte, skrike og  gi opp. Men han har også evnen til å gjøre opp for alt dette med en eneste setning : Jeg elsker deg mamma, en klem bare fordi han ikke har sett meg hele dagen eller bare ett smil.

Vi har nådd ett punkt hvor grenser skal tøyes, hvor alt er slitsomt og mamma(..og pappa!) kan være skikkelig masete og teit. Tung pusting og tunge sukk er blitt dagligdags.

Jeg fikk selv barn når jeg var 22 år, ikke altfor ung, men alikevel ung, Og underveis er det gjort mange valg både dumme, forhastede og noen smarte. Kan han ikke bare forstå at alt dette “maset” er for at jeg vil at han skal få maksimalt ut av sitt potensiale både innenfor skole og sport? At han skal jobbe godt nå slik at han er ordentlig forberedt på den dagen han må klare seg selv?

Å KREVE FOR MYE

Jeg skjønner det at hode er fullt av tanker og nye inntrykk. Og med dagens samfunn hvor alt skjer i lysetshastighet er det lett å bli stresset. Men jeg er sikker på at fysiskaktivitet,opplevelser i naturen og gode samtaler  gir rom for refleksjon, utvider horisonten, reduserer stress og gir en sterk mentalhelse. Jeg vil ikke kreve for mye, og jeg skjønner at skoleuken begynner å bli tøffere, men jeg vil så gjerne bare gi han  en sunn pause og gode  minner om barndommen til  den dagen han  er voksen og ikke har så mye tid til mamma og pappa lengre……er det så vansklig å forstå?

EN SNILL GUTT

Vi har en snill gutt, og det er også viktig å fortelle. Ordentlig og høflig, oppvakt og talentfull. Kanskje det er derfor denne overgangen er så stor?

Etter mange “mamma” samtaler med personer som har barn i samme alder og eldre skjønner jeg at dette kun er starten….. åååå om jeg gleder meg! Men uansett godt å vite at dette skjer med alle.

Vi kommer oss gjennom dette også vi, sammen.

Deilig og vite at minstemann følger raskt etter da det kun er 2 års mellomrom… #panikkangst 😉

IMG_0402


ENGLISH:

Imagine that one person alone can have such a big impact on how my year and my life will be. Change all plans, and being such a great source of frustration.

A “BIG DEAL”

I have an 11 year old, and it’s a damn big deal. Without telling  too much, I must say that he makes me angry, scared, frustrated. Makes me want to cry, scream and give up. But he also has the ability to make up for all this with a single sentence: I love you mom ,a hug just because he has not seen me all day or just a smile.

We have reached a point where boundaries should be flexed, where everything is tiring and mom can be really fussy and stupid. Heavy breathing and heavy sigh has become normal everyday life.

He was born  when I was 22 years, not too young, but still young, And along the way there have been many choices both stupid, hasty and some clever. Can`t he understand that all this is beacuse I want him to make the most of his potential both in school and sports? That he works  well now so  he is properly prepared for  the day he must take care of himself?

TO REQUIRE TOO MUCH

I realize that the head is full of thoughts and new impressions. And with today’s society where everything happening  in lightning speed, it is easy to become stressed. But I am sure that physical activity,experiences in nature and good conversations gives room for reflection, expandins the horizon, reduces stress and provides a strong mental health. I don`t wan to demand too much, and I realize that thw school week is starting to  gett tougher, but I would so love to just give him a healthy pause and fond memories of childhood for  the day he is an adult and no longe  have so much time for mom and dad……is it so hard to understand?

A NICE BOY

I have a good boy, and it’s also important to tell. Proper and polite, bright and talented. Maybe that’s why this transition is so big?

After many “mom” conversations with people who have children at the same age and older, I realize that this is only the beginning … ..  I can not wait! But anyway good to know that this happens to everyone.

We will get through this, together.

Hva har jeg begitt meg ut på?

English version further down the page

100 baller,lange dager, seine kvelder, treninger og unger som vet å utnytte at mamma er hjemme alene om dagen. I kveld skal jeg bare ligge på sofaen å puste….

Med litt i overkant av to uker igjen til ett stykk halvmaraton skal gjennomføres kjenner jeg at de siste ukene bare har flydd fra meg. Løpe programmet er gjennomført selv om noen dager har vært tunge som f……

Etter søndagens 16 km i skog og på grusvei svettet jeg i ett døgn etterpå… men herregud så fornøyd jeg var med meg selv 😀

FULL BEMANNING

Det var kanskje dumt å planlegge å trene til ett halvmaraton i samme periode som min samboer er plassert på brannskolen i Harstad i 5 uker. Men nå er vi snart tilbake til “full bemanning” , og trenings kompisen er tilbake. Da blir det nok fart på sakene!

SÅ HVA HAR JEG LÆRT ETTER 5 UKER??

Jo at noen ganger må alt bare stoppe opp, godta at jeg rekker faktisk ikke alt i dag. Kan like gjerne bare nyte øyeblikke. Da kan til og med det å  ligge på sofaen og pugge engelsk gloser med minste mann være dagens høydepunkt!

bilde 5 (1)

ENGLISH;

Long days, late nights, training and kids who know how to exploit that mom is home alone these days. Tonight I’ll just lie on the couch and breath ….

With a little over   two weeks until I will atempt to run a half  marathon , I don know where the last couple of weeks have gone? I have completed the Running program although some days have been heavy as f ……

After Sunday’s 16 km run in forest and the dirt road I was sweating for 24 hours afterwards … but my god so pleased I was with myself: D

FULL STAFF

It was silly to plan to  train for a half marathon in the same time as my spouse is placed on the fire school in Harstad for 5 weeks. But very soon we are back to “full staff” and my  training buddy will be back. That will speed things up!

SO WHAT I HAVE LEARNED AFTER 5 WEEKS ??

Sometimes everything just have to stop, accept that I can do everything today. Might as well just enjoy the moment. Then even lying on the couch and memorize English vocabulary with my smallest son be the day’s highlight!

Lister

English version further down the page

liste1

Da er det offesielt kun en uke til barna starter på skolen igjen,og  mellom jobb,trening, matlaging og lekser  er det så mye som kan bli glemt.  Så hvordan har jeg løst dette problemet?

LISTER

Jeg elsker lister, og er helt avhengig av dem. I en eller annen form har jeg skrevet lister så lenge jeg kan huske. Så hver søndag setter jeg meg ned, lager og oppdaterer de 5 viktigste listene:

  • Matplan (1 uke av gangen)
  • Aktivitetsplan for hele familien ( 1 mnd av gangen)
  • Rengjøringsplan ( fast hele året)
  • Handleliste (1 uke av gangen.)
  • Huskeliste (bursdagsgaver,klær m.m)( 1 uke av gangen)

På denne måten er jeg sikker på at alt blir gjort og til riktig tidspunkt.  Ja, jeg blir litt mobbet! Og blir ofte bedt om å gå å skrive en liste hvis jeg har ett problem..ha ha ha 😉 Så siden det blir så mye latter ut av dette så bestemte jeg meg for å undersøke litt om hvorfor jeg gjør det……

PROBLEMLØSNINGSMASKINEN

Eller hjernen som den kalles har den unike egenskapen at den kan løse de største problemene hvis den bare får rom til det. Jeg skal fokusere på korttidsminnet. For det er det jeg bruker når jeg skal huske på alt som skal gjøres.

Korttidsminnet har begrenset kapasitet. Så når hodet ditt allerede er  fullt av ting som skal huskes og det stadig kommer inn nytt vil noe til slutt ramle ut og bli glemt. Så ved å skrive ting ned rydder du opp i hode og det blir enklere å tenke klart.

Så enkelt genialt…. kanskje det blir slutt på mobbingen nå 😉 Jeg anbefaler deg i hvertfall å prøve hvis du vet du har en hektisk uke i vente……

Så kanskje det ikke er en så dum  idè ?

ENGLISH;

Then it officially, only one week to the children starts school again, and between work, exercise, cooking and homework is so much that can be forgotten. So how do I resolve this problem?

LISTS

I love lists, and I`m totally dependent on them. In one form or another, I have written lists as long as I can remember. So every Sunday I sit downand update the 5 main lists:
◾Foodplan (1 week at a time)
◾Activityplan for the whole family (one month at a time)
◾Cleaningplan (solid all year)
◾Shoppinglist (1 week of time.)
◾”Remember” list (birthday gifts, clothes etc.) (one week at a time)

In this way I am sure that everything is done at the right time. Yes I’m being a bit bullied! And are often asked to write a list if I have a problem..ha ha ha😉 So since there were so much laughing about this  I decided to investigate a little bit about why I do it ……

PROBLEM SOLVING MACHINE

Or the brain as it is called has the unique property that it can solve the major problems if it only gets a little room for it. I will focus on short-term memory. For that is what I use when I try to  remember everything that should be done.

Short-term memory has a limited capacity. So when your head is already full of things to be remembered,will what ever new information that comes in make something  eventually fall out and be forgotten. So by writing things down,you  clean up the head and it becomes easier to think clearly.

So simply brilliant. Perhaps an end to bullying now😉 I recommend you at least try if you know you have a busy week in store ……

So maybe it’s not such a silly idea ?