Kompresjonstøy

English version further down the page

En kjempe lekeplass for voksne…. det er det jeg ser i hvertfall! Dette skal være min lekeplass 4 dager i uken fremover. Her skal jeg forberede meg til “Toughest”, “Oslos bratteste” og “Viking race” ,tre morsomme begivenheter som alle skjer denne høsten. Men det er også her jeg har testet ut mine nye kompresjonssokker.

HVA ER KOMPRESJONSTØY?

hmmm…. skal se om jeg klarer å forklare det enkelt og greit:

  • Kompresjonsklær hjelper kroppen å restituere raskere og yte mer.
  • Øker blodgjennomstrømningen,gir bedre satbilitet og reduserer tretthetsfølselsen og stølhetsfølelsen etter trening.
  • Tøyet øker tempraturen i huden, en fordel i forbindelse med oppvarming.
  • Det er dokumentert at Stramme klær ,spesielt over hofter og knær kan øke eksplosivitet og styrke.
  • De forebygger ømme muskler ved  at presset på huden sørger for blodgjennomstrømning i vevet. Det gjør at blodet er kortere ute i vevet før det strømmer tilbake til hjertet.Immuncellene får da kortere tid til å trenge inn i musklene og bidra til den betennelsen som forårsaker stølhet.

KompresjonAllerede førset gangen jeg brukte kompresjonssokkene  følte  jeg faktisk en veldig merkbar forskjell,og kan krysse av de fleste punktene på listen over. Men det var etter å ha jobbet tre harde arbeidsdager etter hverandre jeg fikk den største AHA-opplevelsen.

DET KJENNES UT SOM JUKS!

Ja det gjør det! Jeg følte at jeg jukset. Jeg kom hjem etter en lang arbeidsdag tung, og hoven i beina,på grensen til kramper. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg ut av sofaen. To dager før hadde jeg trent noe av det samme og visste hvor tungt det skulle bli. Men denne gangen tok jeg på meg sokkene,og små jogget bort.

Ganske fort kjenner jeg at leggene blir varme.Litt som tiger balsam,men uten den sviende følelsen.Varmen sentrerte seg rundt leggende så det er ingen tvil om at det er kompresjonen som gjorde jobben sin. Etter en liten stund følte jeg meg faktisk bedre en jeg gjorde med beina høyt  på sofaen. Treningen gikk unna i en fei! Det var så let at det kjentes ut som juks,men på en bra måte 😉

Så her i huset blir det kompresjon for alle pengene, og sokkene blir fast inventar i bagen uansett om det er løping eller styrke på planen.

HYLETE KOMPRESJONSSOKKER

HYLETE kompresjonsokker , er en utrolig god sokk som sitter godt og tåler hardt bruk. Sokken har 2 års garanti. De fås kjøpt hos flexfit.no for kun 299,- .De kommer i mange farger til både dame og herre.

kom1komp2komp4komp5komp6komp7

Du kan lese mer om sokkene her.

Som leser av min blogg er jeg så heldig å kunne gi deg 20% på alt HYLETE treningstøy ved å bruke koden: “lindapano” . Gå inn på http://www.flexfit.no å ta en titt!

Veeeeent…. jeg må ikke glemme å vise dere det perfekte tilbehøret 🙂 Jeg elsker capser og denne er HYLETE capsen er  genial. Lett og luftig. Den har blitt med meg på fjellet,løpeturer og treninger i sommer. Perfekt både til fritid,trening og passer til perfekt til de nye sokkene dine 😉

Se alle fargene her

caps1420140701-151327.jpg

ENGLISH:

A giant playground for adults …. that’s what I see! This will be my playground 4 days a the week. Here I’ll prepare myself to Toughest“, “Oslo’s steepest” and “Viking race”, three fun events all happening this fall. But it is also where I have tested out my new compression socks.

WHAT IS COMPRESSION CLOTHING?

hmmm …. ‘ll see if I can explain:
Compression clothing helps the body recover faster and perform better.
Increases blood flow, improves satbilitet and reduces fatuige and muscle soreness feeling after exercise.
 the compression increases the temperature in the skin, a benefit in connection with warm-up.
There is evidence that Tight clothing, especially the hips and knees can increase explosiveness and strength.

Already Forsa time I used compression socks I actually felt a very noticeable difference and can check off most items on the list. But it was after working three hard days in succession I got the biggest AHA experience.

IT FEELS  LIKE I AM CHEATING!

Yes it does!  I came home after a long day of work with heavy and swollen legs. I did not know how to get me off the couch. Two days before I had trained some of the same and knew how hard it would be. But this time I put on my socks, and jogged away.

Pretty soon, I felt my legs getting warmer . A little like  tiger balm, but without the burning feeling. The warm feeling was centered around the legs so there is no doubt that it is the compression that did its job. After a few moments I felt actually better than I did with my legs high on the couch. The training went away in a jiffy! It was so easy  it felt like cheating, but in a good way😉

So in this houseit will be  compression for all  the money. And the socks are permanent fixtures in the bag whether it is running or strength of schedule.

HYLETE COMPRESSION SOCKS

HYLETE compression socks are an incredibly good sock that fits comfortably and can withstand hard use. The sock has a 2 year warranty. They can be purchased from flexfit.no for only 299, . They come in many colors for both men and women.

As a reader of my blog I’m lucky to be able to give you 20% on allHYLETE sportswear with code: lindapano”. Go to http://www.flexfit.no to take a look!

Waaaaait…. I must not forget to show you the perfect accessory 🙂 I love hats and this is HYLETE cap is ingenious. Light and airy. It has been with me on the mountain, out running  and other training sessions this summer. Perfect for recreation, exercise and fits perfectly with the new socks😉

*HYLETE* treningstøy/ *HYLETE* training clothes

English Version further Down the page

Dette innlegget vet jeg vil være interessant for flere av dere som trener mye og kan kjenne seg igjen når jeg sier at 50% av klesskapet består av treningstøy, men også de som er ute etter å kjøpe ett par skikkelig gode treningsplagg de kan ha lenge uten at det blir slitt og mister passform.

Jeg har ett par krav når jeg skal finne treningstøy:

  • Sitter godt (personlig liker jeg høyt liv)
  • Puster (hater å føle meg klam)
  • Utseende (ikke bare plaggets utseende , men det må se bra ut på også:) )
  • Tåler variert og hardt bruk

Jeg fikk prøve HYLETE cross training tights og har brukt litt tid på dette nå. Det første jeg la merke til var den super lette følelsen. Det er alltid ett pluss! Når det kommer til passform lurer jeg på om jeg kanskje begynne å bli litt sær?! Jeg har blitt helt avhengig av høyt liv.  To ting jeg hater er å bli forstyrret i treningen  fordi jeg må trekke buksen opp  fordi den enten sklir nedover rumpa  eller leggene. MEN med HYLETE tightsen kan du velge om du ønsker lavt eller høyt liv, buksen har en tykk strikk i livet som holder buksen på plass uten å stramme og stoffet klemmer seg rundt kroppen uten å være ubehagelig. Jeg har kunnet trene knebøy, løpt og trent bryting uten at noe har sklidd ned og falt ut;)Nupper og passform er mitt siste krav, jeg bryter mye på matte og trener mye styrke med stenger o.l som lager merker og nupper i vask. Jeg vasker og trener relativt ofte og har enda ikke sett noe skader på tightsen.

Hylet tights

bilde 2hybilde 1hy

Men jeg må ikke glemme å fortelle om HYLETE V-NECK topp. Jeg kan si akkurat det samme om denne toppen. Det aller første jeg la merke til er hvor utrolig lett og myk den er. Aller første gangen jeg brukte den var faktisk i forbindelse med at jeg ikke hadde pakket med meg nok t-skjorter, og det var litt varmere en jeg trodde i Polen da vi skulle ut å spise litt på kvelden.  Men denne kan du like greit bruke på fritiden som når du trener. Denne har også tålt hardt bruk og mange vask uten å miste den feminine formen.

Hylet V-neck

På vei ut for en matbit i Polen 2014
På vei ut for en matbit i Polen 2014

Jeg vil vel si at jeg er svært fornøy med dette funnet og kan absolutt anbefale det videre.  Du kan se flere modeller, farger og handle på http://www.flexfit.no. Og hvis du er rask kan du få med deg den 20% rabatten de har på treningstopper i uke 19(fortsatt noen dager igjen!)

Dette innlegget var vel kanskje mest for jentene,men jeg skal se om jeg kan få ordnet noen bilder til gutta også etter hvert:)

 

ENGLISH

This post I know will be interesting for many of you who exercise a lot and can relate when I say that 50% of the wardrobe consists of sportswear, but also those who are looking to buy a pair of really good workout clothing that will last a long period of time without being worn and loose fit.

I have a few requirements when I find exercise clothes:
◾ Good fitment (personally I like the high waist)
 Breaths (hate to feel clammy)
Appearance (not just the garment appearance, but it has to look good on too 🙂)
Resistant to varied and hard use

I tryed HYLETE crosstraining tights and have spent some time in this now. The first thing I noticed was the super lightweight feel. That is always a plus! When it comes to fit, I wonder if I might start getting a little weird?! I have become totally dependent on the high wais. Two things I hate are to be disturbed in the exercise because I have to pull the pants up because it is either sliding down the bum or legs. BUT  with HYLETE tights, you can choose whether you want low or high waist, the pants have a thick elastic waistband that keeps pants in place without being too tight and the fabric hugs around the body without being uncomfortable. I have been able to train  squats, run and  wrestle With out something slipping down 😉 The fit is my last requirement, I wrestle a lot on the mat and a lot of strength training with rods, etc., and it usually make marks and bumps in the fabrick. I wash and exercising fairly often and have not seen any damage to the tights.

But I must not forget to tell you about HYLETE VNECK top. I can say exactly the same about this top. The first thing I noticed is how incredibly light and soft it is. The first time I used it was actually related to that I did`t bring enough tshirts, and it was a little warmer than I thought in Poland when we were going out to eat in the evening. This top you can just as well use in Your free time as  when you exercise. This has also endured hard use and has been washed many times without losing the feminine form and fit.

I would probably say that I am extremely happy with this find and can certainly recommend it. You can see more models, colors and shop on http://www.flexfit.no. And if you are fast you get the 20% discount they have in training tops this week 19 (still a few days left!)

This post was maybe most for the girls, but I‘ll see if I can arrange some pictures to guys also eventually 🙂